IV. Normy emisji obowiązujące w Polsce

STANDARDY EMISYJNE
DZ.U. z 07.11.2014r. poz. 1546


a.)Standardy emisyjne tlenków azotu, w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

NOx < 400 mg/Nm3dla mocy cieplnej źródła < 50 MW

b.) Standardy emisyjne dwutlenku siarki.

SO2 < 400 mg/Nm3dla mocy cieplnej źródła < 100 MW

c.) Standardy emisyjne pyłu.

pył < 100 mg/Nm3dla mocy cieplnej źródła < 50 MW

Uwaga:
   Wszystkie wartości przy zawartości 6% tlenu w gazach wylotowych.


SPALANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE (czyli płyta wiórowa, sklejka to jest odpad inny niż niebezpieczny o kodzie odpadu 03 01 05)


Wymogi techniczne dotyczące budowy i pracy kotła:
 • - utrzymanie gazów spalinowych przez co najmniej 2 sekundy w temperaturze na poziomie nie niższym 850 oC (dla odpadów zawierających do 1% związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor), mierzonej w pobliżu wewnętrznej ściany lub innym reprezentatywnym punkcie komory spalania- czas ten podlega weryfikacji podczas każdej modernizacji lub rozruchu instalacji,
 • - dokonywanie pomiarów ciągłych:
  • - temperatury gazów spalinowych, mierzonych w pobliżu ściany wewnętrznej, w sposób eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia,
   - zawartość tlenu w gazach spalinowych
   - ciśnienie gazów spalinowych,
 • w przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy składu gazów spalinowych nie obejmują osuszania gazów przez ich analizą, monitoruje się również zawartość pary wodnej w gazach spalinowych.

 • Standardy emisyjne dla instalacji spalania odpadów:

  Lp. Nazwa substancji Standardy emisyjne w mg/m3u (dla dioksyn i furanów w ng/ m3u), przy zawartości 11 % tlenu w gazach odlotowych
  średnie dobowe
  1 pył ogółem 101)
  2 substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny 10
  3 chlorowodór 10
  4 fluorowodór 1
  5 dwutlenek siarki 50
  6 tlenek węgla 50
  7 tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z istniejących instalacji o zdolności przerobowej większej niż 6 Mg odpadów spalanych w ciągu godziny lub z nowych instalacji 200 2) 3)
  tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z istniejących instalacji o zdolności przerobowej do 6 Mg odpadów spalanych w ciągu godziny 400 2) 3)
  8 metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal Średnie z próby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin
  kadm + tal 0,05
  rtęć 0,05
  antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + nikiel + wanad + cyna8) 0,5
  9 dioksyny i furany Średnia z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin 0,15)
  Objaśnienia:
  1) do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny pyłu z istniejących instalacji spalania odpadów wynosi 20 mg/m3u, przy zawartości 11 % tlenu w gazach odlotowych;
  2) do dnia 31 grudnia 2006 r. standardu emisyjnego NOx nie stosuje się do instalacji, w których spalane są tylko odpady niebezpieczne;
  3) do dnia 31 grudnia 2009 r. standard emisyjny NOx z istniejących instalacji spalania odpadów o nominalnej zdolności przerobowej większej niż 6 Mg, lecz nie większej niż 16 Mg odpadów spalanych w ciągu godziny, wynosi 400 mg/m3u, przy zawartości 11 % tlenu w gazach odlotowych, do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny NOx z istniejących instalacji spalania odpadów o nominalnej zdolności przerobowej większej niż 16 Mg, lecz nie większej niż 25 Mg odpadów spalanych w ciągu godziny, wynosi 400 mg/m3u, przy zawartości 11 % tlenu w gazach odlotowych;
  4) do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny NOx z istniejących instalacji spalania odpadów o nominalnej zdolności przerobowej do 6 Mg odpadów spalanych w ciągu godziny wynosi 500 mg/m3u, przy zawartości 11 % tlenu w gazach odlotowych;
  5) jako suma iloczynów stężeń dioksyn i furanów w gazach odlotowych oraz ich współczynników równoważności toksycznej.
  Objaśnienia:

  Instalacje wyposaża się:
  - w co najmniej jeden automatycznie włączający się palnik pomocniczy do stałego utrzymywania wymaganej temperatury oraz do wspomagania rozruchu i zatrzymania.
  - automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie ich podawania podczas rozruchu czy tez w czasie pracy.
  - urządzenie techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, gwarantujących dotrzymanie norm emisyjnych
  - urządzenie techniczne do odzysku energii powstającej w czasie procesu termicznego przekształcania odpadów, jeżeli rodzaj instalacji umożliwia taki odzysk
  -- urządzenie techniczne do ochrony gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych
  - urządzenie techniczne do gromadzenie suchych pozostałości podprocesowych (czyli popiołu).